Τα Άγια Πάθη

Εξέδυσάν με τα ιματιά μου και ενέδυσάν με χλαμύδαν κοκκίνην·

έθηκαν επί την κεφαλήν μου στέφανον εξ΄ ακανθών

και επί την δεξιάν μου χείραν έδωκαν κάλαμον,

ίνα συντρίψω αυτούς ως σκεύη κεραμέως